แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

นายองอาจ หะรินสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานการเงิน
/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสรัญญา แก้วทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายโชติมันต์ คมไสย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย /คม.ภาษาไทย

นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนฯ

นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปฯ

นายคมสันต์ พรหมศร

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าว

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.คณิตศาสตร์ / บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นายศุภวิชญ์ คำหอม

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.พลศึกษา

นายวรพงษ์ วาฤทธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาอังกฤษ

นายพีระพัฒน์   มีผล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.พลศึกษา

นางสาวสุวิชาดา ฉิมจารย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นางสาวระวิวรรณ พุ่มมาก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย

นางสาวปิยรา ศรีหอมชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา เปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)