แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสรัญญา แก้วทอง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

นายองอาจ หะรินสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานการเงิน
/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

นางปานจิตร มังกโรทัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย /
ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการ

นายกอบวิทย์ ใจอาจ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ.พลศึกษา

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานแนะแนว

นายโชติมันต์ คมไสย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย /คม.ภาษาไทย

นายคมสันต์ พรหมศร

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นายอาจณรงค์ พลค้อ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ /วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปฯ

นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.คณิตศาสตร์ / บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นางสาวจันทนิภา เปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

นายศิริไพฑูรย์ นุ่มน้อย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นางสาววรณัน บัวคลี่

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศบ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ