แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานการเงิน
/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสรัญญา แก้วทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายโชติมันต์ คมไสย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย /คม.ภาษาไทย

นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนฯ

นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปฯ

นายคมสันต์ พรหมศร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.คณิตศาสตร์ / บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นายศุภวิชญ์ คำหอม

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.พลศึกษา

นายวรพงษ์ วาฤทธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวิชาดา ฉิมจารย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นายพีระพัฒน์   มีผล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.พลศึกษา

นางสาวระวิวรรณ พุ่มมาก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย

นางสาวปิยรา ศรีหอมชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. The Joint Degree English Program

นางสาวจิดาภา เปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

นางสาวนภาพร สระพลอย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.คณิตศาสตร์