ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(ศบค.) ได้ปรับระดับจังหวัดกาญจนบุรี จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ดังนั้น ทางวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้จัดการเรียนการสอน
โดยจัดการเรียนในสถานศึกษา (On Site) ผสมผสานกับระบบออนไลน์ (Online)

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป