วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม 2) เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป