ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น