ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บทเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

อยากเรียน I อยากรู้ I อยากดู I อยากทำ I อยากสอน I อยากแชร์

นายภักดี พรหมเกิด

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธ.02 ออนไลน์

ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย คะแนนเก็บ ตารางเรียน

RMS 2016

ตรวจสอบการเข้าแถว
การแสกนนิ้วมือ
ตารางเรียน

V-COP

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ลงทะเบียนประวัติ
ค้นหางาน

นายภักดี พรหมเกิด

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

V-COP

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ลงทะเบียนประวัติ
ค้นหางาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส.

ID PLAN

การประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษา

ลงทะเบียน ค้นหา
สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเวปไซต์
Untitled Document

เพจวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา