ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)


>> รายชื่อผู้สมัครเรียน <<

 

*** ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระหว่างวันที่ 2 – 9 เมษายน 2564 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ***

และทางวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผู้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว

ในวันที่ 23 เมษายน 2564

 

<< เข้าสู่เวปไซต์วิทยาลัยฯ >>

V-NET