แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายวรวิทย์ จินดารันต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายโสวัด ชาติไธสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายธีรวัชร ภักดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง

นายสุริยา โสมกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ/หัวหน้างานลูกเสือ

นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิจัยฯ

นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัสดุ

นายฉลอง เจริญยิ่ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายคมสันต์  ดวงเดช

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ร้อยตรี ธนพศุตม์  ชมนา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

นายธนวัฒน์  กระบวนศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอำไพ ไคลมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

นางสาวโยธกา ไพสี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า/คอม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ปานทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

นายปิยะพงษ์ ธนสมบูรณ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา อส.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้า

นายอิทธิกร หาญวิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเนรมิต พึ่งอุบล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายจตุรงค์ พรหมมา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายเชิดพงษ์ ดอกไม้

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายสราวุธ ดาวเรือง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ    สุขเกษม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน