แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจักริน จิตผ่องแท้
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายวรวิทย์ จินดารันต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ สุขเกษม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายโสวัด ชาติไธสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายธีรวัชร ภักดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง

นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัสดุ

นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

นายสุริยา โสมกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานลูกเสือ

นายฉลอง เจริญยิ่ง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายวิทูลย์ รักษาพล

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นายปิยะพงษ์ ธนสมบูรณ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา อส.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้า

นางสาวอำไพ ไคลมี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

นายนฤเบศวร์ สุขเกษม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอิทธิกร หาญวิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเนรมิต พึ่งอุบล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายจตุรงค์ พรหมมา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า