แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายพนัสชัย อุบลวัตร
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมประสาน / คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายณรงค์ฤทธิ์  เบียนชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายวรัญญู พยัคฆวงค์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพงศกร กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวศุภรัตน์ สามสี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล