แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพนัสชัย อุบลวัตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมและประสาน /คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล

นางสาวอารดา ทองโสภณ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม

นายพงศกร กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวศุภรัตน์ สามสี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล