แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายพนัสชัย อุบลวัตร
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมประสาน / คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายณรงค์ฤทธิ์  เบียนชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายวรัญญู พยัคฆวงค์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ