แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายพนัสชัย อุบลวัตร
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมประสาน / คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล

นายวรัญญู พยัคฆวงค์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพงศกร กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวศุภรัตน์ สามสี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล