แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)

นายมนัส ดื่นตา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานปกครอง

นายอำนาจ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล /
คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวิทย์  เขียวศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

นายวสันติ์ ไล้ปิตา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม