แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายมนัส ดื่นตา
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานปกครอง

นายอำนาจ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล /
คม.การบริหารการศึกษา

นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายวสันติ์ ไล้ปิตา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายอนิรุทธ์ ป้องกัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

error: