แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายมนัส ดื่นตา
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานปกครอง

นายทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล

นายอภิวัติ งามสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล

นายอำนาจ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล /
คม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการฯ

นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายวสันติ์ ไล้ปิตา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม