แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายสุภชัย ริมกาญจนวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ

นางสาวจิตติมา นุชนุ่ม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพัฒน์พงศกร สุ่ยหล้า

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เชื่อมประกอบ

นายอนิรุทธ์ ป้องกัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ