แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายธนศิษฐ์ เสิศโรจน์ชวกุล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายอนิรุทธ์ ป้องกัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ