แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี

นายอลงกต ประเสริฐผล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์