แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวสันตกาญจน์ ศรีเหรา
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายพินิต ชุมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายมนัสชัย วิจิตรโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายยุทธนา นพดารา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.โทรคมนาคม

นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร /คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธนพงษ์ สีนวลแล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายรัชพล เหมลี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ทล.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสิโรธร พรมสี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์