แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายบัญชา สุริยอักษร
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา นศ.บ.วิทยุกระจายเสียง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพินิต ชุมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายมนัสชัย วิจิตรโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายยุทธนา นพดารา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.โทรคมนาคม

นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร /คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายวสันตกาญจน์ ศรีเหรา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายธนพงษ์ สีนวลแล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย