แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

นายเอกพันธ์ อินทร์เพ็ญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา สถ.บ.สถาปัตยกรรม

นายคำรณ คล้ายเจ๊ก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา /คอ.ม.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทะเบียน

นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาคารฯ

นายนิคม ปัญญาสา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวอัฉราพรรณ เชื้อหลง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวิมล นันต๊ะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร เลิศวรายุทธ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ

นายสุภากร เทพาสิตธนา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นายกิตติพงษ์ แตงพลับ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศินี ชส

นางสาววศินี เมฆวัฒ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา