แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

นายเอกพันธ์ อินทร์เพ็ญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา สถ.บ.สถาปัตยกรรม

นายคำรณ คล้ายเจ๊ก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา /คอ.ม.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทะเบียน

นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาคารฯ

นายนิคม ปัญญาสา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ทล.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นางสาวอัฉราพรรณ เชื้อหลง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นางสาวพรวิมล นันต๊ะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ วิศวกรรมโยธา

นางสาวมัลลิยา ทรงคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน

นายสุภากร เทพาสิตธนา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นายกิตติพงษ์ แตงพลับ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศินี ชส

นางสาววศินี เมฆวัฒ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ณัฐวุฒิx

นางณัฐวุฒิ ดีประชา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา