แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววันวิสา จุฑามณี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางธนัชพร แก้วพระ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวทัศพร แสงทิตย์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์