แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางณัตตยา จิตผ่องแท้
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา / รป.ม.นโยบายสาธารณะ /วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาววันวิสา จุฑามณี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจิราวรรณ พันธ์โภชน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ดอกเข็ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ