แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววันวิสา จุฑามณี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางธนัชพร แก้วพระ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวทัศพร แสงทิตย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาวจิราวรรณ พันธ์โภชน์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศ