แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายสราวุธ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวสุนิษา บุญหล้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

นายวิษณุ เรือนแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

นายพงศธร บุญแก้ว

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ทล.บ. ออกบบอุตสาหกรรม