แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายอลงกต ประเสริฐผล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์

นางสาวสุนิษา บุญหล้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสราวุธ สังข์ทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ดอกเข็ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ