แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายบดินทร์ ร่มไทร
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

นายอนุชา สุขาภรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์