แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายบดินทร์ ร่มไทร
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

นายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ดอกเข็ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ