แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายสราวุธ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวสุนิษา บุญหล้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

นายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์