แผนกวิชาช่างยนต์

นายพินิต แก้วพระ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์ /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวัลลภ มากมี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล

นายโสภณ ส้มเขียวหวาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล/คอ.ม.เครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุริโย บุญเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายหัสภพ ทองสีดำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล / วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชนากรณ์ ลครทิพย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายอนุพันธ์ อินสุข

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงษ์ศิริ  สายเมือง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายอักฆรา ปลื้มกะมล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายศตวรรษ พรไชย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายสมนึก คำวงศ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน