แผนกวิชาช่างยนต์

นายอนุพันธ์ อินสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายโสภณ ส้มเขียวหวาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล/คอ.ม.เครื่องกล

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายพินิต แก้วพระ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์ /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายสุริโย บุญเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ

นายหัสภพ ทองสีดำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล / วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชนากรณ์ ลครทิพย์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงษ์ศิริ  สายเมือง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายอักฆรา ปลื้มกะมล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายศตวรรษ พรไชย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวศุภรัตน์ สามสี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายสมนึก คำวงศ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน