แผนกวิชาช่างยนต์

นายพินิต แก้วพระ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์ /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวัลลภ มากมี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล

นายกฤษณะ แจ่มโสภณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

นายกฤษณะ แจ่มโสภณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล/คอ.ม.เครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวุฒิกรณ์ จิกากร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์/
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ งานนักศึกษาวิชาทหาร

นายสุริโย บุญเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ

นายหัสภพ ทองสีดำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทวิภาคี

นายอักฆรา ปลื้มกะมล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

นายศตวรรษ พรไชย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายอุดมศักดิ์ ศรีใหม่

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล