แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพนาดร แย้มเกษร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล

นายวิสิษฏ์ พึ่งเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องมือกล /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสุรเดช สำเนียงเพราะ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายชัยณรงค์  สมบัติ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบุคลากร

นายกฤษดา ต๊ะยศ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายกฤษณ์ คุรุวิทย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวศตพร นิ่มเดช

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวสายสุนีย์ ภูชมศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายวันดี เชิดฉาย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา
คอ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวชลธิชา จำปาเรือง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล