แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพนาดร แย้มเกษร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล

นายอลงกรณ์ ไชยทิพย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม เครื่องกล

นายวิสิษฏ์ พึ่งเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องมือกล /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายศรัณย์ ดุลยรัตน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานกิจกรรม

นายวันดี เชิดฉาย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา
คอ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายกฤษณ์ คุรุวิทย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพิทักษ์ จันทร์แย้ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมการผลิต

นายวรัญญู พยัคฆวงค์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายณัฐคมน์ ลีละสุนทเลิศ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมการผลิต