ลูกจ้างประจำ

นางบุปผา เสกศรี

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หน้าที่ ผู้ช่วยงานการเงิน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี

นายบุญทัน แก้วอยู่

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา ป.๗