ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นายชนินทร์ คูนาเอก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอลิสรา สุขสม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายธณัท วงค์แก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ