ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นายชนินทร์ คูนาเอก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปรัตถกร วิเชียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสุริโย บุญเจริญ

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ