ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชนินทร์ คูนาเอก

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นายชนินทร์ คูนาเอก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปรัตถกร วิเชียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา