ผู้ชำนาญงาน

นายสงวน ทาอภัย

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน
หน้าที่ สอนแผนกเครื่องประดับอัญมณี