ประกาศ อัตราค่าหน่วยกิต และเอกสารแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ อัตราค่าหน่วยกิต และเอกสารแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Author : ผู้ดูแลระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Related Posts

ประกาศ เอกสาร ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี ระดับ ปวช.

ประกาศ เอกสาร ใอ่านต่อ...

ประกาศ เอกสาร ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี ระดับ ปวช.

ประกาศ เอกสาร ใอ่านต่อ...

ประกาศ การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี15ปี)ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศ การจ่ายเอ่านต่อ...

Comments are Closed