ประกาศ อัตราค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 ระดับปวช.1 และปวส.1

ประกาศอัตราค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 ระดับปวช.1 และปวส.1

ประกาศอื่นๆ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเอ่านต่อ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเอ่านต่อ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเอ่านต่อ...