บุคลากรสายสนับสนุน

นางอัญชลี ดีประชา

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้างานบัญชี

นางบุปผา เสกศรี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ งานบริหารทั่วไป สอจ.

นางสาวกรกนก รุ่งเรือง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ งานบริหารทั่วไป สอจ.

นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางจารุวรรณ ภมรพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกัญจนพร สาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางนาตยา เชาว์สุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายบดินทร์ กองแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวชนัญญา เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวชรินรัตน์ เทวี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกมลพรรณ เริ่มบริรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ/งานปกครอง

นางสาวนิชาภา ตุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนาขวัญ วิเศษสิงห์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวลลนา บรรจงศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอัญมณี พฤกษาพานิช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสาลินี พานหงส์ทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวภีรดา ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญาณัฐ ดำขำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณัฐวรินทร์ ภังดานนท์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายบุญทัน แก้วอยู่

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายชัยทัต ญาติมิ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวจงใจ วันขาว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายลิขิต หยิบจันทร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางปณฐา จันทรเดช

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางจุฑามาศ หยิบจันทร์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายณรงค์ สาสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายปรีชา ยางสูง

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายปรียะ เรืองบุปผา

ตำแหน่ง นักการภารโรง