งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุริยา โสมกุล

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

๑. นายโสภณ  ส้มเขียวหวาน                        หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ   
๒.นายพินิต  แก้วพระ                                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายจักริน  จิตผ่องแท้                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายชาญณรงค์  มานะรังสรรค์                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายวรวิทย์  จินดารัตน์                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายบัญชา  สุริยอักษร                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายมนัสชัย  วิจิตรโชติ                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นายวิสิษฐ์  พึ่งเจริญ                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๙.นายคมราช  งาคม                                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๐.นายอักฆรา  ปลื้มกะมล                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
                ๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือ โครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                ๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
                ๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
                ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่นโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
                ๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
                ๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
                ๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
                ๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย