งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

๑. นางสาววาสนา  วงค์วัฒนะ                       หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
๒.นายธีรวัชร  ภักดี                                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายกอบวิทย์  ใจอาจ                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายนายโชติมันต์  คมไสย์                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายสิทธิ์ศักดิ์   วงศ์ราษฎร์                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
๖.นางสาวพชรพร  รุ่งสว่าง                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นางทิพย์ญาภรณ์  ใจอาจ                          เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                ๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
                ๒. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
                ๔. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๖. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
                ๗. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
                ๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
                ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                 
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา