งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๑. นายรัชศักดิ์  สระทองอ่อน                                     หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
๒.นายอักฆรา  ปลื้มกะมล                                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายวสันติ์  ไล้ปิตา                                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสาวศุภรัตน์  สามสี                                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นางสาวโชติกา  เสือดาว                                          เจ้าหน้าที่
๖.นางสาววรางคณา สรรเสริญ                                 เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
            ๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
            ๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
            ๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
            ๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
            ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย