งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๑. นายรัชศักดิ์  สระทองอ่อน                        หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
๒.นายกฤษณะ  แจ่มโสภณ                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นางณัตตยา  จิตผ่องแท้                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายอักฆรา  ปลื้มกะมล                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายวสันติ์  ไล้ปิตา                                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายพิทักษ์   จันทร์แย้ม                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นางสาวศุภรัตน์  สามสี                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นางสาวโชติกา  เสือดาว                           เจ้าหน้าที่
๙.นางสาวเบญจพร  บ่อเกิด                          เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
            ๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
            ๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
            ๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
            ๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
            ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย