งานอาคารสถานที่

นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

๑.นายจักรกฤษณ์  พงค์ดา                             หัวหน้างานอาคารสถานที่  
๒.นายคำรณ   คล้ายเจ๊ก                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายสุริยา  โสมกุล                                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายสุภชัย  ริมกาญจนวัฒน์                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายศตวรรษ  พรไชย                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายยุทธนา  นพดารา                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายเอกพันธ์  อินทร์เพ็ญ                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นายร้อยกาจน์  ศรีสุขโข                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
.นายอักฆรา ปลื้มกะมล                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๐.นายปิยะพงษ์ ธนสมบูรณ์                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๑.นายอนิรุทธ์ ป้องกัน                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๒.ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร เลิศวรายุทธ์            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๓.นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ                           นักการภารโรง
๑๔.นายลิขิต หยิบจันทร์                                   นักการภารโรง
๑๕.นายปรีชา ยางสูง                                        นักการภารโรง
๑๖.นางจงใจ วันขาว                                          แม่บ้าน
๑๗.นางเคลือวรรณ  พรหมจารีย์                     แม่บ้าน
๑๘.นางอทิตย์ญา เรืองเนตร                            แม่บ้าน
๑๙.นางจุฑามาศ หยิบจันทร์                              แม่บ้าน
๒๐.นางสาววันดี  สังขพันธ์                               แม่บ้าน
๒๑.นางปณฐา  จันทรเดช                                 แม่บ้าน                           
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
                 ๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                 ๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
                 ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
                 ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                 ๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                 ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย