งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

๑. นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม            หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
๒.นางสาวมริษา  ขุนศักดิ์                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นางสาวอารดา  ทองโสภณ          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายวิทูลย์   รักษาพล                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายอุดมศักดิ์  ศรีใหม่                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางนาตยา  เชาว์สุวรรณ์               พนักงานพิมพ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
              ๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
              ๒. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่องานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์        
              ๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล
              ๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
              ๕. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
              ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย