งานสื่อการเรียนการสอน

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

๑. นายเอกลักษณ์  ตันติพิริยะ                    หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
๒.นายมนัส  ดื่นตา                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายนฤเบศวร์  สุขเกษม                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายณัฐคมน์  ลีละสุนทเลิศ                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางสาวณัฐชา  มิ่งขวัญสุข                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นางสาวเบญจพร  บ่อเกิด                      เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการรู้
            ๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการ
ในการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
            ๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
            ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
            ๕. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
            ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย