งานสื่อการเรียนการสอน

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

๑. นายเอกลักษณ์  ตันติพิริยะ                    หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
๒.นายมนัส  ดื่นตา                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายนฤเบศวร์  สุขเกษม                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นางสาวณัฐชา  มิ่งขวัญสุข                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางสาวเบญจพร  บ่อเกิด                      เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการรู้
            ๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการ
ในการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
            ๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
            ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
            ๕. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
            ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย