งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจิดาภา เปรมปรีดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนิชาภา ตุ้มทรัพย์

เจ้าหน้าที่

นางสาวนาขวัญ วิเศษสิงห์

เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                ๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหารน้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
                ๔. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
                ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                ๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูและการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
                ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                 
                ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย