งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

๑.นางสาวปิยนุช  ชัยพฤติตานนท์            หัวหน้างานสวัสดิการฯ
๒.นายธนวรรธน์  ภู่เจริญ                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นางสาวจันทนิภา  เปรมปรีดิ์                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสาวกาญจนา  บุรีรักษ์                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นางสาวนิชาภา  ตุ้มทรัพย์                      เจ้าหน้าที่
๖.นางสาวกอบกุล  สถิตพงศ์พิบูลย์         เจ้าหน้าที่
๗.นางสาวจิรวรรณ  บุญทองสุข              เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                ๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหารน้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
                ๔. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
                ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                ๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูและการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
                ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                 
                ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย