งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสราวุธ สังข์ทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายคมสันต์  ดวงเดช

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวทัศพร แสงทิตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายบดินทร์ กองแก้ว

เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
      ๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
              ๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
             ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
              ๔. กำกับ ควบคุม ดูและระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
              ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
              ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย