งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายคมสันต์ พรหมศร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอนุพันธ์ อินสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวสันติ์ ไล้ปิตา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวณัฐวรินทร์ ภังดานนท์

เจ้าหน้าที่

นายบดินทร์ กองแก้ว

เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
            ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
            ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  
             ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย