งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอำนาจ เกตุแก้ว

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

๑. นายอำนาจ  เกตุแก้ว                                   หัวหน้างานวิทยบริการฯ
๒.นางณัตตยา  จิตผ่องแท้                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นางสาวพชรพร  รุ่งสว่าง                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายวสันต์  ไล้ปิตา                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายเอกลักษณ์  ตันติพิริยะ                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายณัฐวุฒิ  ยุระชัย                                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นางสาวเบญจพร  บ่อเกิด                             เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
            ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
            ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  
             ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย