งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

๑. นายกิตติพงษ์  ตันติศุภชัย             หัวหน้างานวิทยบริการฯ
๒.นางสาวพชรพร  รุ่งสว่าง                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายวสันต์  ไล้ปิตา                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายเอกลักษณ์  ตันติพิริยะ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายณัฐวุฒิ  ยุระชัย                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นางสาวเบญจพร  บ่อเกิด               เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
            ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
            ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  
             ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย