งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

๑. นายฎังกพัฒน์  มครสวรรยธรรม             หัวหน้างานวิจัยฯ
๒.นายวัลลภ  มากมี                                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายพนัสชัย  อุบลวัตร                                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายธีรวัชร ภักดี                                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายวันดี  เชิดฉาย                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางบุปผา เสกศรี                                       พนักงานธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
              ๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
              ๒. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
              ๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
              ๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              ๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย