งานวัดผลและประเมินผล

นายสุริโย บุญเจริญ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

๑. นายสุริโย  บุญเจริญ                               หัวหน้างานวัดผลฯ
๒.นายอำนาจ  เกตุแก้ว                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายพิทักษ์  จันทร์อุทัย                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายวสันติ์  ไล้ปิตา                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายศตวรรษ  พรไชย                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายพิทักษ์  จันทร์แย้ม                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายณัฐคมน์  ลีละสุนทเลิศ                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นางสาวโชติกา  เสือดาว                         เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล
            ๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
            ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
            ๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
            ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
            ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
             ๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
            ๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
            ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
            ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย