งานวัดผลและประเมินผล

นายสุริโย บุญเจริญ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

๑. นายสุริโย  บุญเจริญ                              หัวหน้างานวัดผลฯ
๒.นายอำนาจ  เกตุแก้ว                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายพิทักษ์  จันทร์อุทัย                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายวสันติ์  ไล้ปิตา                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายศตวรรษ  พรไชย                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางสาวโชติกา  เสือดาว                         เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล
            ๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
            ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
            ๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
            ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
            ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
             ๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
            ๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
            ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
            ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย