งานพัสดุ

นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร

หัวหน้างานพัสดุ

นายธีรวัชร ภักดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหัสภพ ทองสีดำ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสรัญญา แก้วทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศตวรรษ พรไชย

ฝ่ายงานยานยนต์

นางสาวกัญจนพร สาสุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวอัญมณี พฤกษาพานิช

เจ้าหน้าที่

นายบุญทัน แก้วอยู่

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยทัต ญาติมิ

พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์ สาสุข

พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
                 ๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
                 ๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                 ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                 ๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
                 ๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                 ๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย