งานพัสดุ

นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร

หัวหน้างานพัสดุ

๑. นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร                          หัวหน้างานพัสดุ  
๒.นายจักริน จิตผ่องแท้                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายพินิต แก้วพระ                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสรัญญา แก้วทอง                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายหัสภพ  ทองสีดำ                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายฉลอง  เจริญยิ่ง                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายอักฆรา ปลื้มกะมล                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นางสุขภา ยอดพานิช                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๙.นายพิทักษ์ จันทร์แย้ม                            
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๐.นางสาวกัญจพร สาสุข                       
เจ้าหน้าที่
๑๑.นางสาววันดี  นพพันธ์                         
เจ้าหน้าที่
๑๒.นายบุญทัน แก้วอยู่                             
พนักงานขับรถ
๑๓.นายณรงค์ สาสุข                                 
พนักงานขับรถ
๑๔.นายชัยทัต ญาติมิ                                พนักงานขับรถ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
                 ๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
                 ๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                 ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                 ๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
                 ๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                 ๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย