งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายฉลอง เจริญยิ่ง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

๑. นายฉลอง  เจริญยิ่ง                                    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
๒.นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายโสวัด  ชาติไธสง                                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสาวณัฐชา  มิ่งขวัญสุข                         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายณรงค์เดช  นวลมีชื่อ                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.
นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง               เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
            ๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
            ๓. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
            ๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
            ๕. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะ ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
            ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
            ๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
            ๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
            ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
            ๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
            ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      
            ๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๑๓. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย