งานประชาสัมพันธ์

นายธนพงษ์ สีนวลแล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

๑.นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์                       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๒.นายมนัสชัย วิจิตรโชติ                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายพินิต ชุมภู                                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายยุทธนา นพดารา                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายณรงค์เดช  นวลมีชื่อ                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางสาววาสนา วงศ์วัฒนะ                         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายกฤษณ์ คุรุวิทย์                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป              
                 ๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                 ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
                 ๔. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย