งานประชาสัมพันธ์

นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

๑.นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์                       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๒.นายมนัสชัย วิจิตรโชติ                               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายพินิต ชุมภู                                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายยุทธนา นพดารา                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายณรงค์เดช  นวลมีชื่อ                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางสาววาสนา วงศ์วัฒนะ                         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายกฤษณ์ คุรุวิทย์                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์                          เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป              
                 ๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                 ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
                 ๔. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย