งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๑. นายพิทักษ์  จันทร์อุทัย                                     หัวหน้างานประกันฯ
๒.นายอลงกต  ประเสริฐผล                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายธนศิษฐ์  เลิศโรจน์ชวกุล                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายนิพลศักดิ์  บุญยุทธสกุล                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายพนัสชัย  อุบลวัตร                                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายฉลอง  เจริญยิ่ง                                         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นางสาวภัททิรา  ศรีนัครินทร์                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นายสิทธิ์ศักดิ์  วงศ์ราษฎร์                                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๙.นางสาวจิราวรรณ   พันธ์โภชน์                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๐.นายกฤษณ์  คุรุวิทย์                                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๑.นายศตวรรษ  พรไชย                                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๒.นางสาวอำไพ  ไคลมี                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๓.นางสาวอรณิชา  ศรีสุข                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๔.นางสาวจันทนิภา  เปรมปรีดิ์                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๕.นายร้อยกาญจน์  ศรีสุขโข                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๖.นายนฤเบศวร์  สุขเกษม                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๗.ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติพร  เลิศวรายุทธ์               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๘.นายวรัญญู  พยัคฆวงศ์                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๙.นายอิทธิกร  หาญวิสุทธิ์                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒๐.นางสาวณัฐชา  มิ่งขวัญสุข                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒๑.นายณัฐคมน์  ลีละสุนทเลิศ                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒๒.นายพงศกร  กล้าหาญ                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒๓.นา่งสาวศุภรัตน์  สามสี                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒๔.นายอนิรุทธ์  ป้องกัน                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒๕.นางบุปผา เสกศรี                                            พนักงานธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
              ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
              ๒. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
              ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
              ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
              ๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
              ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย