งานปกครอง

นายมนัส ดื่นตา

หัวหน้างานปกครอง

๑. นายมนัส  ดื่นตา                                                   หัวหน้างานปกครอง   
๒.นายอำนาจ  เกตุแก้ว                                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายวสันติ์  ไล้ปิตา                                                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม                                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายกอบวิทย์  ใจอาจ                                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายธนวรรธน์  ภู่เจริญ                                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายวิสิษฎ์  พึ่งเจริญ                                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๘.นายยุทธนา  นพดารา                                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๙.นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๐.นายปิยพงศ์  ธนสมบูรณ์                                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๑.นางสาววันวิสา  จุฑามณี                                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๒.นายอลงกต  ประเสริฐผล                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๓.นายวันดี  เชิดฉาย                                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๔
.นายกฤษณ์  คุรุวิทย์                                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๕.นายคมราช  งาคม                                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๖.นายอักฆรา  ปลื้มกะมล                                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                ๑. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
                ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
                ๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
                ๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
                ๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
                ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
                ๗. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
                ๘. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย