งานบุคลากร

นายชัยณรงค์  สมบัติ

หัวหน้างานบุคลากร

นายสุรเดช สำเนียงเพราะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณรงค์ฤทธิ์  เบียนชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสุนิษา บุญหล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธนวัฒน์  กระบวนศรี

งานอาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวโยธกา ไพสี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

เจ้าหน้าที่

นางสาวภีรดา ทรัพย์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ                
                 ๒. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๓. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๖. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๗. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
                 ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย