งานบุคลากร

นายอาจณรงค์ พลค้อ

หัวหน้างานบุคลากร

๑. นายอาจณรงค์ พลค้อ                       หัวหน้างานบุคลากร  
๒.นายโชติมันต์ คมไสย์                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายหัสภพ  ทองสีดำ                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสาวณัฐชา มิ่งขวัญสุข                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นางสาวน้ำฝน ปาลพันธ์                      เจ้าหน้าที่
๖.นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น                    เจ้าหน้าที่
๗.นางวริยา ไพบูลย์วีวัฒนา                   เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ                
                 ๒. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๓. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๖. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๗. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
                 ๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
                 ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย