งานบริหารงานทั่วไปและงานอาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและงานอาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวระวิวรรณ พุ่มมาก

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอัฉราพรรณ เชื้อหลง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอำไพ ไคลมี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

งานอาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวกรกนก รุ่งเรือง

งานอาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวภีรดา ทรัพย์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
            ๒.  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
           ๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
           ๔. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
           ๕. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
           ๖. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
           ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย