งานทะเบียน

นายคำรณ คล้ายเจ๊ก

หัวหน้างานทะเบียน

๑.นายคำรณ  คล้ายเจ๊ก                        หัวหน้างานทะเบียน  
๒.นายเอกพันธ์  อินทร์เพ็ญ                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นายอำนาจ เกตุแก้ว                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายวันดี เชิดฉาย                              
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นายวสันติ์ ไล้ปิตา                              
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นางจารุวรรณ ภมรพล                    เจ้าหน้าที่
๘.นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน                 
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
                 ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ       
                 ๓. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                 ๔. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียนการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
                 ๕. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
                 ๖. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน
การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
                 ๗. ประสานกับงานวัดผลและประเมิน จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA ) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ( PR ) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 ๘. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
                 ๙. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 ๑๐. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่นการลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
                 ๑๑. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
                 ๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
                 ๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                 ๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๑๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๑๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย