งานความร่วมมือ

นางธนัชพร แก้วพระ

หัวหน้างานความร่วมมือ

๑. นางธนัชพร   แก้วพระ                        หัวหน้างานความร่วมมือ
๒.นายชายณรงค์  มานะรังสรรค์           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นางสาววันวิสา  จุฑามณี                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.นางสาววาสนา  วงศ์วัฒนะ                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.นายปิยพงค์  ธนสมบูรณ์                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๖.นางนาตยา  เชาว์สุวรรณ์                    เจ้าหน้าที่
๗.นางบุปผา เสกศรี                                พนักงานธุรการ
๘.นายบดินทร์  กองแก้ว                         เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
              ๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
              ๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
              ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย