งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอักฆรา ปลื้มกะมล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

๑. นายอักฆรา  ปลื้มกะลม                          หัวหน้างานกิจกรรมฯ
๒.นายคำรณ  คล้ายเจ๊ก                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๕.ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติพร  เลิศวรายุทธ์         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๗.นายสุริยา  โสมกุล                                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๙.นายกอบวิทย์  ใจอาจ                              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๐.นางสาวอำไพ  ไคลมี                             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๑.นายวสันติ์  ไล้ปิตา                                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๒.นายสิทธิ์ศักดิ์   วงศ์ราษฎร์                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๓.นางสาวจันทนิภา  เปรมปรีดิ์               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๔.นายร้อยกาญจน์  ศรีสุขโข                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๕.นายกฤษณ์   คุรุวิทย์                            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๖.นายศตวรรษ  พรไชย                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๑๗.นางสาวจิรวรรณ  บุญทองสุข           เจ้าหน้าที่
๑๘.นางทิพย์ญาภรณ์  ใจอาจ                   เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
         ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
         ๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อกท.)องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
          ๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
          ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
          ๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
          ๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
          ๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
          ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย