งานการเงิน

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

หัวหน้างานการเงิน

๑. นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม                                           หัวหน้างานการเงิน
๒.นางสรัญญา แก้วทอง                                                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ์                                เจ้าหน้าที่
๔.นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล                                      เจ้าหน้าที่
๕.นางสาวชนัญญา  เที่ยงธรรม                                      เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
                 ๑. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                 ๒. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                 ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                 ๔. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                 ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                 ๖. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย