ครูพิเศษสอน

นายศตวรรษ พรไชย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างยนต์

นางสาวอำไพ ไคลมี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกฤษณ์ คุรุวิทย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายนฤเบศวร์ สุขเกษม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาววรณัน บัวคลี่

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศบ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

แผนกสามัญสัมพันธ์

นายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายอิทธิกร หาญวิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเนรมิต พึ่งอุบล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจตุรงค์ พรหมมา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร เลิศวรายุทธ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวจันทนิภา เปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวณัฐชา มิ่งขวัญสุข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายพงศกร กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นางสาวศุภรัตน์ สามสี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายอนิรุทธ์ ป้องกัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ดอกเข็ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายกิตติพงษ์ แตงพลับ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายเชิดพงษ์ ดอกไม้

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวศตพร นิ่มเดช

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวชลธิชา จำปาเรือง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุวุฒิ บุญศรี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.พละศึกษา

แผนกสามัญสัมพันธ์