ครูพิเศษสอน

นายศตวรรษ พรไชย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างยนต์

นายอุดมศักดิ์ ศรีใหม่

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างยนต์

นายกฤษณ์ คุรุวิทย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพิทักษ์ จันทร์แย้ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมการผลิต

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายณัฐคมน์ ลีละสุนทเลิศ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมการผลิต

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวอำไพ ไคลมี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายนฤเบศวร์ สุขเกษม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอิทธิกร หาญวิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเนรมิต พึ่งอุบล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจตุรงค์ พรหมมา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอรณิชา ศรีสุข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร เลิศวรายุทธ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวณัฐชา มิ่งขวัญสุข

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นางสาวจิราวรรณ พันธ์โภชน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ดอกเข็ม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนิรุทธ์ ป้องกัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายพงศกร กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นางสาวศุภรัตน์ สามสี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นางสาวจันทนิภา เปรมปรีดิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

แผนกสามัญสัมพันธ์