ข้าราชการพลเรือน

นางสุขภา ยอดพานิช

ตำแหน่ง จพ.ธุรการชำนาญงาน
หน้าที่ ผู้ช่วยงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ปวส.เทคโนโลยีสำนักงาน

นางอัญชลี ดีประชา

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่ หัวหน้างานบัญชี
วุฒิการศึกษา ปวส.บัญชี