ข้าราชการครู

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสรัญญา แก้วทอง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

นายองอาจ หะรินสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานการเงิน
/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

นางปานจิตร มังกโรทัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย /
ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการ

นายกอบวิทย์ ใจอาจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.พลศึกษา

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวมริษา ขุนศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นายโชติมันต์ คมไสย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย /คม.ภาษาไทย

นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานแนะแนว

นายอาจณรงค์ พลค้อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ /วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปฯ

นางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ชรพิจิตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วท.บ.เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายคมสันต์ พรหมศร

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพินิต แก้วพระ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์ /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวัลลภ มากมี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล

นายกฤษณะ แจ่มโสภณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

นายกฤษณะ แจ่มโสภณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล/คอ.ม.เครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวุฒิกรณ์ จิกากร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์/
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ งานนักศึกษาวิชาทหาร

นายสุริโย บุญเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ

นายหัสภพ ทองสีดำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทวิภาคี

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพนาดร แย้มเกษร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล

นายอลงกรณ์ ไชยทิพย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม เครื่องกล

นายวิสิษฏ์ พึ่งเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องมือกล /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายศรัณย์ ดุลยรัตน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานกิจกรรม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจักริน จิตผ่องแท้
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายวรวิทย์ จินดารันต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ สุขเกษม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายโสวัด ชาติไธสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายธีรวัชร ภักดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง

นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัสดุ

นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

นายสุริยา โสมกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานลูกเสือ

นายฉลอง เจริญยิ่ง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายวิทูลย์ รักษาพล

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายบัญชา สุริยอักษร
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นางอุราวดี ทันตานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.บริหารการศึกษา

นายพินิต ชุมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา นศ.บ.วิทยุกระจายเสียง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายมนัสชัย วิจิตรโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร /คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

นายคมราช งาคม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

นายคำรณ คล้ายเจ๊ก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา /คอ.ม.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทะเบียน

นายธนภณ ใจอุ่น

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

นายดำรงค์ เจิงสอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ก่อสร้าง

นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.สถาปัตยกรรม

นายไพโรจน์ จันทร์หอม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศ.บ.วิศวกรรมโยธา /วท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาคารสถานที่

แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพนัสชัย อุบลวัตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมและประสาน /คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางณัตตยา จิตผ่องแท้
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา / รป.ม.นโยบายสาธารณะ /วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาววันวิสา จุฑามณี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายบดินทร์ ร่มไทร
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

นายอนุชา สุขาภรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายมนัส ดื่นตา
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานปกครอง

นายทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล

นายอภิวัติ งามสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล

นายอำนาจ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล /
คม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการฯ

นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

แผนกช่างเชื่อมโลหะ

นายธนศิษฐ์ เสิศโรจน์ชวกุล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกช่างเครื่องประดับอัญมณี

นายอลงกต ประเสริฐผล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์