ข้าราชการครู

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

นายองอาจ หะรินสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์

นางสาววรลักษณ์ ปิ่นเสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานการเงิน
/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสรัญญา แก้วทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายโชติมันต์ คมไสย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย /คม.ภาษาไทย

นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนฯ

นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปฯ

นายคมสันต์ พรหมศร

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา

นายอาจณรงค์ พลค้อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ /วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.คณิตศาสตร์ / บธ.ม.บริหารธุรกิจ

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพินิต แก้วพระ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์ /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวัลลภ มากมี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล

นายโสภณ ส้มเขียวหวาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล/คอ.ม.เครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุริโย บุญเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ

นายหัสภพ ทองสีดำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายณัฐวุฒิ ยุระชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล / วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชนากรณ์ ลครทิพย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายอนุพันธ์ อินสุข

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพนาดร แย้มเกษร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล

นายวิสิษฏ์ พึ่งเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องมือกล /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล /
วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสุรเดช สำเนียงเพราะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายชัยณรงค์  สมบัติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายกฤษดา ต๊ะยศ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายจักริน จิตผ่องแท้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า

นายวรวิทย์ จินดารันต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายโสวัด ชาติไธสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

นายธีรวัชร ภักดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง

นายสุริยา โสมกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานความร่วมมือ/หัวหน้างานลูกเสือ

นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัสดุ

นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

นายฉลอง เจริญยิ่ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายบัญชา สุริยอักษร
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา นศ.บ.วิทยุกระจายเสียง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพินิต ชุมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายมนัสชัย วิจิตรโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

นายยุทธนา นพดารา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.โทรคมนาคม

นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร /คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

นายวสันตกาญจน์ ศรีเหรา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

นายคมราช งาคม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

นายคำรณ คล้ายเจ๊ก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา /คอ.ม.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาคาร

นายดำรงค์ เจิงสอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ก่อสร้าง

นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

นายเอกพันธ์ อินทร์เพ็ญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา สถ.บ.สถาปัตยกรรม

แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายพนัสชัย อุบลวัตร
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมประสาน / คม.การบริหารการศึกษา

นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล

แผนกวิชาเทคฌนโลยีสารสนเทศ

นางสาววันวิสา จุฑามณี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางธนัชพร แก้วพระ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา /ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวทัศพร แสงทิตย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นายอลงกต ประเสริฐผล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์

แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)

นายอำนาจ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล /
คม.การบริหารการศึกษา

นายมนัส ดื่นตา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานปกครอง

แผนกช่างเชื่อมโลหะ

นายสุภชัย ริมกาญจนวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

แผนกช่างเครื่องประดับอัญมณี

นายอลงกต ประเสริฐผล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์