ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประกาศ การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี15ปี)ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านรายละเอียด »

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

อ่านรายละเอียด »