technickan

technickan

ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บันทึกแจ้งผลการสอบแก้ตัว
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม58
บันทึกข้อความ รายงานการนิเทศนร.นศ.
แบบนิเทศติดตามประเมินผลของ นร.นศ.
แบบฟอร์มภาพประกอบการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบ
การ
กลุ่มศูนย์อาเซียนศึกษา งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน

เอกสารหลักสูตรระยะสั้น 2559
ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา2/2559
ตารางสอนครู 2/2559
รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แบบรายงานการขาดเรียน ขร.1-10แบบฟอร์มส่งแผน
แบบฟอร์มใบสอนชดเชย แก้ไข
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
แจ้งผลการขาดเรียน ขร.1-11
โครงการสอน (ฉบับใช้)
แบบฟอร์มใบสอนแทน

*** ข้อมูล ณ วันที่ 3/4/2560


ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

แบบฟอร์มลาออก
หนังสือตัดคะแนนความประพฤติ
หนังสือทัณฑ์บน
บันทึกคำให้การ
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มรับรองความประพฤติ
ใบรับรองความประพฤติ
ขออนุญาตลากิจและขอเวลาเรียน
ตัวอย่างโครงการ อวท
เอกสาร อวท. ทั้งหมด
รายงานโครงการลูกเสือ
บันทึกข้อความโครงการลูกเสือ

งานครูที่ปรึกษา งานสวัสดิการนักเรียน
งานปกครอง โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานบัญชี งานประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร งานทะเบียน
บันทึกขออนุญาตเซนชื่อย้อนหลัง
บันทึกเปลี่ยนเวร
แบบขอเลื่อนขั้นครูผู้สอน-ผู้บริหาร
แบบขอเลื่อนเงินเดือน59
แบบขออนุญาติให้ปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
-แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบ
อนุญาติประกอบวิชาชีพครู

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว-
ตัวอย่างการเขียน

แบบบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ-เปล่า
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ฃแบบเลื่อนขั้นทุกประเภท
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
รายชื่อข้าราชการ วท.กจ.59
รายชื่อครูผู้สอน วท.กจ.59
รายชื่อครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ วท.กจ.59
คำร้องขอกลับเข้าเรียน
คำร้องขอใบรบ. ชุดที่ 2
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
(เรียนซ้ำ,รีเกรด,เพิ่ม,ถอน)
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องขอรับใบรบ. (ปวช.)(ปวส.)
คำร้องขอลาพักการเรียนและ
รักษาสภาพนักเรียนนักศึกษา
คำร้องขอลาออกจากสถานศึกษา 
คำร้องทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
งานการเงิน งานพัสดุ
แบบฟอรม์รายงานขอซื้อขอจ้าง
งานบัญชี งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง

*** ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2560

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี ๒๕๕๙
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง
ประกันคุณภาพภายใน ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา

เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2559

 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 17/05/2560

งานความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผล

 

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี