technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
Untitled Document
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ มส.
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ ๐
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนภูมิ ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ขั้นตอนและวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
 
Untitled Document
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๗
     ๑.นักเรียนที่ประสงค์จะขอประเมินเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ ต้องลงทะเบียนเพื่อประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามวัน เวลา ที่สถานศึกษากำหนด โดยชำระเงินค่าลง ทะเบียนตามระเบียบ หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินบำรุงการรักษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้ควบคุมการฝึก แล้วแต่กรณี
     ๒.นักเรืยนจะต้องนำหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ได้ผ่านการศึกษาอบรม หรือฝึกงาน หรือ ทำงานหรือมีอาชีพในรายวิชาที่ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้แสดงประกอบการ ลงทะเบียนสอบ ก่อนชำระเงินเพื่อลงทะเบียนประเมิน
     ๓.ให้สถานศึกษามอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบ ด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หรือหัวหน้าคณะวิชา ผู้สอนหรือครูฝึกในสาขางานนี้และผู้เชี่ยวชาญด้วยวิชาชีพ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้จัดทำเครื่องมีอประเมินให้ครอบคลุมมาตรฐานและเนี้อหาวิชาที่สำคัญในแต่ละบทเรียน หรือแต่ละเรื่อง ของรายวิชา พร้อมกับกำหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินไว้ด้วย โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
     ๔.คณะกรรมการประเมินการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเรืยนการฝึกของรายวิชาดังกล่าว หากรายวิชานั้นมีเฉพาะภาคทฤษฏี หรือภาคปฏิบัติให้ประเมินอย่างเดียว ถ้ามีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวมกัน ให้ประเมินทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป บางส่วนอาจประเมินเช่นเดียวกับ การประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาโดยอนุโลม
     ๕.กำหนดเวลาทำการประเมินรายวิชา ตามข้อ ๔. ไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
     ๖.สถานศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า
     ๗.การขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะกระทำในภาคเรียนเดียวกันทั้งหมด หรือจะขอประเมินในแต่ละภาคเรียนจนหมดหรือครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดให้หรือจะขอประเมิน เป็นบางรายวิชาเท่านั้นก็ได้
     ๘.การประเมินเทียบโอนดังกล่าวให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนแต่ละราย
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(บุคลากรในสถานศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงผลการเรียน
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณ SLB2007 สำหรับผู้ใช้งาน (บุคลากรในสถานศึกษา)
ระบบแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน INTRANET
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้
 
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี