technickan

Untitled Document

หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     งานวัดผลและประเมินผล
     งานวิทยบริการและห้องสมุด
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     งานครูที่ปรึกษา
     งานปกครอง
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
     งานสวัสดิการนักเรียน
     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     งานวางแผนและงบประมาณ
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
     งานความร่วมมือ
     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     งานส่งเสริมผลิตผล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     งานบริหารงานทั่วไป
     งานบุคลากร
     งานการเงิน
     งานบัญชี
     งานพัสดุ
     งานอาคารสถานที่
     งานทะเบียน
     งานประชาสัมพันธ์

 

Untitled Document

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอักฆรา ปลื้มกะมล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายกฤษณะ แจ่มโสภณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอภิวัติ งามสม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางณัตตยา จิตผ่องแท้
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางอาภัสรา เขียวชะอุ่ม
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา  เสือดาว
เจ้าหน้าที่
นางสาวเบญจพร บ่อเกิด
เจ้าหน้าที่
          งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
                    ๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
                    ๒. จัดทำแผนและคู่มือการศึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
                    ๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การศึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
                    ๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                    ๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
                    ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                    ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี