technickan

Untitled Document

หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     งานวัดผลและประเมินผล
     งานวิทยบริการและห้องสมุด
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     งานครูที่ปรึกษา
     งานปกครอง
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
     งานสวัสดิการนักเรียน
     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     งานวางแผนและงบประมาณ
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
     งานความร่วมมือ
     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     งานส่งเสริมผลิตผล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     งานบริหารงานทั่วไป
     งานบุคลากร
     งานการเงิน
     งานบัญชี
     งานพัสดุ
     งานอาคารสถานที่
     งานทะเบียน
     งานประชาสัมพันธ์

 

งานพัสดุ

งานพัสดุ
นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร
หัวหน้างานพัสดุ
นายจักริน จิตผ่องแท้
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
นายพินิต แก้วพระ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุฝ่ายงานยานยนต์
นางสาวสรัญญา แก้วทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุฝ่ายตรวจรับ
นายหัสภพ ทองสีดำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นายฉลอง เจริญยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นายพิทักษ์ จันทร์แย้ม
ครูจ้างสอน
นางสุขภา ยอดพานิช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญจพร สาสุข
เจ้าหน้าที่
นางสาววันดี  นพพันธ์
เจ้าหน้าที่
นายบุญทัน แก้วอยู่
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ สาสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยทัต ญาติมิ
พนักงานขับรถยนต์
          งานพัสดุมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
                    ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
                    ๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
                    ๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชือเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                    ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                    ๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
                    ๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    ๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการ ทำลายเอกสารตามระเบียบ
                    ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                    ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                    ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี