technickan

Untitled Document

หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     งานวัดผลและประเมินผล
     งานวิทยบริการและห้องสมุด
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     งานครูที่ปรึกษา
     งานปกครอง
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
     งานสวัสดิการนักเรียน
     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     งานวางแผนและงบประมาณ
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
     งานความร่วมมือ
     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     งานส่งเสริมผลิตผล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     งานบริหารงานทั่วไป
     งานบุคลากร
     งานการเงิน
     งานบัญชี
     งานพัสดุ
     งานอาคารสถานที่
     งานทะเบียน
     งานประชาสัมพันธ์

 

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่
นายคำรณ คล้ายเจ๊ก
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวรวิทย์ จินดารัตน์
ปฏิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่ฝ่ายไฟฟ้า
นายพินิต แก้วพระ
ปฎิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่ฝ่ายยานยนต์
นายบัญชา สุริยอักษร
ปฎิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์
นายธนศิษฐ์ เลิศโรจน์ชวกุล
ปฎิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่ฝ่ายเชื่อมโลหะแผ่น
นายยุทธนา นพดารา
ปฎิบัติหน้าที่ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ
นายคมราช งาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายก่อสร้าง
นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายก่อสร้าง
นายไพโรจน์  จันทร์หอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายก่อสร้าง
นายวิทูลย์  รักษาพล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายไฟฟ้า
ว่าที่ ร.ต.ปิยพงศ์ ธนสมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ฝ่ายไฟฟ้า
นายร้อยกาญจน์  ศรีสุขโข
ครูพิเศษสอน ฝ่ายออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ
นักการภารโรง
นายลิขิต หยิบจันทร์
นักการภารโรง
นางปณฐา  จันทรเดช
แม่บ้าน
นางจงใจ วันขาว
แม่บ้าน
นางเคลือวรรณ คงหนู
แม่บ้าน
นางอทิตย์ญา เรืองเนตร
แม่บ้าน
นางบุญเรือน ศรีระพงษ์
แม่บ้าน
นางจุฑามาศ หยิบจันทร์
แม่บ้าน
นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์
เจ้าหน้าที่
          งานอาคารสถานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
                    ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
                    ๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
                    ๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารญปโภคของสถานศึกษา
                    ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
                    ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    ๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                    ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                    ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                    ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี